Company Logo


Dane teleadresowe


TPZ - Zürich
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uwaga

Statut

Statut
Towarzystwa Polskiego w Zurychu
zatwierdzony przez walne zebranie dnia 5.11.2010

1.    Towarzystwo Polskie w Zurychu jest organizacją politycznie i religijnie niezależną.
2.    Siedzibą Towarzystwa jest Zurych.
3.    Celem Towarzystwa jest:
a.) organizowanie i rozwijanie kulturalnego i towarzyskiego życia Polaków z Zurychu i okolicy
b.) utrzymywanie łączności duchowej z ojczyzną
c.) podtrzymywanie wpółpracy z innymi organizacjami polskimi w Szwajcarii
d.) zaznajamianie Szwajcarów z kulturą Polski
4.    Powyższe cele osiągnąć należy poprzez: zebrania i wycieczki, obchody narodowe i
akademie, odczyty i wykłady.
5.     Członkiem TPZ może być każda osoba fizyczna, poczuwająca się do łączności z
Polska i jej kulturą i akceptująca statut TPZ.
6.    Osoba pragnąca należeć do TPZ winna wnieść na ręce Zarządu deklarację podpisaną
przez dwóch członków Towarzystwa. O przyjęciu w poczet Towarzystwa decyduje zarząd. Od decyzji odmownej zarządu możliwe jest odwołanie, które powinno zostać złożone na ręce zarządu przez członków wprowadzających. Podczas następnego zebrania powinno zostać przeprowadzone głosowanie tajne, ostatecznie rozstrzygające kwestię przyjęcia na członka.
7.    Godność członka honorowego TPZ za wybitne zasługi dla TPZ nadana może zostać
uchwałą walnego zebrania na wniosek zarządu Towarzystwa. Członkowie honorowi są
dożywotnio zwolnieni od opłaty składek członkowskich.
8.     Unieważnienie członkostwa TPZ może nastąpić na skutek:
a.)  wystąpienia
b.)  wykluczenia przez walne zebranie za działalność przynoszącą ujmę i  
szkodę TPZ
c.)  zalegania ze składkami członkowskimi za okres roczny, mimo otrzymanego
pisemnego ostrzeżenia
9. Władzami TPZ są:
a.)  Walne Zebranie członków TPZ (zwyczajne lub nadzwyczajne)
b.)  Zarząd Towarzystwa
c.)  Komisja Rewizyjna
10. Walne zebranie zwyczajne winno zostać zwołane przez Zarząd minimum co 2 lata na
początku roku kalendarzowego (z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem) z poda-
niem terminu, miejsca i porządku obrad.
11. Nadzwyczajne walne zebranie może być zwołane przez Zarząd na wniosek  Komisji
Rewizyjnej lub też 1/3 członków. Wniosek ten powinien byc zgłoszony do Zarządu i
zawierać proponowany porządek obrad zebrania.
12. Do praw i obowiązków Walnego Zebrania należy:
a.) zmiana Statutu,
b.) wybór Władz tzn.: Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c.) przyjmowanie i akceptacja sprawozdań bilansowych Komisji Rewizyjnej,
d.) udzielanie  absolutorium ustępującemu Zarządowi,
e.) ustalanie wysokości składek członkowskich,
f.) nadawanie godności członka honorowego,
g.) wydawanie poleceń Zarządowi,
h.) likwidacja Towarzystwa
13. Zarząd Towarzystwa składa się z:
a.) Prezesa,
b.) Sekretarza, pełniącego funkcję wiceprezesa
c.) Skarbnika,
d.) Ławnika - dokooptowywanego w razie potrzeby
14.    Zarząd Towarzystwa wybierany jest przez walne zebranie na okres dwóch lat.
Jakiekolwiek zmiany stanu osobowego zarządu  wymagają zatwierdzenia przez walne
zebranie, a ustępujący członkowie winni złożyć kazdorazowo sprawozdania ze swej
działalności.
15.    W ciagu trwania swej kadencji zarząd odbywa posiedzenia dla omówienia istotnych
spraw. Posiedzenia takie zostają zwołane przez prezesa lub na żądanie dwóch
członków Zarządu.
16.    Zarząd odpowiada solidarnie za całość prac i rozwój Towarzystwa.
17.    Wszelkie akta i ważniejsza korespondencja winny być sygnowane przez Prezesa i Sekretarza wzgl. Skarbnika Towarzystwa.
18.    W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi przewodniczący i asystent.  Do obowiązków komisji rewizyjnej należy kontrola księgowości i zarządzania finansami TPZ.
19.    Wnioski dotyczące zmian statutu czy też porządku obrad walnego zebrania należy składać na ręce zarządu. Zarząd winien zapoznać członków z proponowanymi zmianami, jak i dotychczasowym stanem w pełnym brzmieniu. Czlonkowie powinni otrzymać te informacje w formie pisemnej na co najmniej siedem dni przed walnym zebraniem, na którym wwym.zmiany mają być przedmiotem dyskusji. Uchwały dot. zmian statutu wymagają kwalifikowanej większosci 2/3 obecnych na zebraniu człon-ków.
20.    Likwidacja działalności TPZ nastąpić może na podstawie uchwały walnego zebrania, na wniosek zgłoszony przez 4/5 obecnych członków. Decydujące gremium liczyć musi minimum 3/5 całkowitej liczby członków.
21.    W wypadku zawieszenia działalności Towarzystwa prawo rozporządzania majątkiem Towarzystwa przysługuje likwidacyjnemu walnemu zebraniu członkówTowarzystwa.

Polskie Towarzystwo "ZGODA" w Zurychu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2011