Company Logo


Dane teleadresowe


TPZ - Zürich
 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Uwaga

Historia

Po stłumieniu powstania styczniowego nowa fala emigracji polskiej (w sile ponad 1000 osób) przekroczyła granice Szwajcarii. Znaczna grupa tych uchodźców polskich osiadła w samym Zurychu lub w kantonie zuryskim. Na ten okres (20. listopada 1864) przypada założenie zalążków TPZ ochrzczonego wówczas mianem Towarzystwa Wzajemnej Pomocy dla kantonu Zurych. Ustawę o zawiązaniu tego Towarzystwa podpisali m.inn.
Alojzy Teleżyński (prezes), Agaton Giller, Antoni Skotnicki, Henryk Szwajcer, Adolf Czajkowski, Władysław Cichowski, Józef Krynicki, Feliks Małachowski, Karol Jasołowski, ksiądz F. Jastrzębski i ksiądz J. Nawrocki.
Towarzystwo liczyło wówczas 150 członków i podzielone było na dwadzieścia sekcji, zwanych dziesiątkami, którym przewodniczyli dziesiętnicy. Na czele Towarzystwa stał Wydział Wykonawczy, wybierany przez dziesiętników.
Towarzystwo w tej formie istniało tylko do 28 stycznia 1865 roku i w tym dniu na zebraniu dziesiętników zostało rozwiązane w reakcji na ingerencję władz szwajcarskich, nie tolerujących na swoim terenie żadnych ugrupowań politycznych.
Jednakże dokładnie w tym samym dniu i miejscu zawiązano nowe apolityczne stowarzyszenie pod nazwą Towarzystwo Polskie w Zurychu, w skład którego weszło 20 osób. Poza księgą kasową i spisem członków nie prowadzono żadnej dokumentacji obrazującej działalność w tych latach.
Dopiero w 1875 roku zapoczątkowano regularne zebrania comiesięczne i protokołowano posunięcia Towarzystwa.
Głównym zadaniem tej organizacji było podtrzymywanie uczuć patriotyzmu, urządzano więc uroczyste obchody powstań listopadowego i styczniowego oraz rocznic uchwalenia konstytucji 3-Maja, założenia Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i prac wybitnych Polaków  np. Kraszewskiego, Mickiewicza, Chopina, Reja i Słowackiego. Na tych obchodach zbierało się do 300 osób.
W roku 1886 urządzono wiec protestacyjny z powodu wydalenia 45‘000 Polaków z Księstwa Poznańskiego. Na wiecu tym przemawiali poza Polakami także Czesi, Węgrzy i Szwajcarzy, m.inn. dr Curti, który ostro potępił antypolskie poczynania rządu Bismarcka.
Celami stawianymi sobie przez Towarzystwo było połączenie wszystkich Polaków w Zurychu w jednym stowarzyszeniu, opieka nad wychodźstwem polskim, założenie związku wszystkich Słowian i stworzenie biblioteki i chóru polskiego. Te dwa ostatnie zadania zrealizowano w krótkim czasie. Chronicznym problemem był brak własnego lokalu.
Do roku 1917 Towarzystwo posiada własną kasę i tworzy specjalne fundusze zapomogowe na wypadek choroby członków, dla wspierania nowoprzybyłych Polaków oraz na wpłaty na Skarb Narodowy (5% ogólnego dochodu Towarzystwa).
W tymże roku Towarzystwo wysyła do Polski w sumie 1000 franków szwajcarskich, przeznaczając je na różne cele dobroczynne.
Ilość członków waha się od 10 - 50 osób. Do wybitniejszych zaliczają się: pułkownik Zygmunt Miłkowski (T.T. Jeż), Zygmunt Balicki (polityk i publicysta), Ludwik Michalski (ofiarodawca 30‘000 franków szwajcarskich na Skarb Narodowy), dr Lewakowski (późniejszy poseł), dr Józef Lutosławski, ksiądz Kazimierz Lutosławski , Agaton Giller (poeta i powieściopisarz), prof. Miklaszewski (b. minister oświaty), dr Stanisław Grabski oraz Ignacy Frankowski (członek przez 40 lat), Karol Porankiewicz (członek przez 50 lat) i Franciszek Korach - trzej ostatni wieloletni sekretarze Towarzystwa.

W 1919 roku wielu członków Towarzystwa powraca do niepodległej Polski. W Towarzystwie pozostają zaledwie 3 osoby. Następuje przerwa w działalności.

W dniu 3 maja 1925 roku po uroczystości narodowej Towarzystwo podejmuje działalność na nowo, przyjmując około 50 nowych członków.
Od 1935 roku zorganizowano abonowanie aktualnej prasy polskiej udostępnianej czytelnikom w kawiarni „Bristol“. W dniu 16 grudnia 1932 roku zorganizowano pod przewodnictwem Karola Brodowskiego uroczystość pod tablicą ku czci prezydenta Gabriela Narutowicza.
W 1933 r. przekazano 2000 franków szwajcarskich przychodząc z pomocą uciekinierom polskim z Francji (na skutek nieprzyjaznego stosunku Francji do robotników polskich) i Niemiec hitlerowskich.
Dorocznie organizowano zabawę polską. Towarzystwo brało czynny udział w pracach organizacyjnych Komitetu Zuryskiego Wystawy Krajowej w Poznaniu.
Członkowie zbierali się (poza zebraniami statutowymi) cotygodniowo w kawiarni „Bristol“.

W latach 1937-1939 prace Towarzystwa zostają znowu przerwane.

W 1940 Towarzystwo na apel poselstwa R.P. w Bernie przekazuje na rzecz internowanych 500 książek polskich.

Do roku 1946 brak jakichkolwiek odznak aktywności Towarzystwa.

W roku 1946 na zwołanym walnym zebraniu prezes Winawer wyjaśnia, że Towarzystwo nie uległo rozwiązaniu, a jedynie zawiesiło swą działalność ze względu na brak członków. Na tymże zebraniu zebrano pieniądze na rzecz dzieci polskich w „Pestalozzidorf“ w Trogen.

9 kwietnia 1949 zadecydowano reaktywację Towarzystwa, liczącego już 78 osób. Zebrania kwartalne poświęcano obchodom rocznic zgonów wielkich Polakow, jak i ciekawym tematom polskim. Organizowano nabożeństwa polskie, a w roku 1950 po raz pierwszy nawet rekolekcje, prowadzone przez Ojca kapucyna Kasjana Wolaka.
Uruchomiono świetlicę, zorganizowano naukę języka polskiego, wysyłano lekarstwa, paczki i pieniądze dla polskich inwalidów we Włoszech i na rzecz biednych dzieci polskich w Niemczech.

(M.-J. Zagalak, wyciąg z referatu Macieja Podgórnego, wygłoszonego na uroczystości jubileuszowej 90-lecia TPZ w „Kongresshaus“ w Zurychu w dniu 14.01.1956)
Polskie Towarzystwo "ZGODA" w Zurychu. Wszelkie Prawa Zastrzeżone 2011